Főoldal

Főoldal

Étlap

Kedves Szülők és Diákok!

Március hónaptól megtalálható honlapunkon a havi és a heti étlap. Az étlapokat a Kollégiumunkról menü Étkeztetés menüpontjában érhetőek el!

Étlaphoz katt ide!

Étlap

 Havi ebéd étlap:

 

 

 

 

 

 

A Madách Imre Kollégium története képekben

„Régi adósságunkat törlesztjük ezzel a kiállítással, hogy méltóan megemlékezzünk kollégiumunk történetéről. Hiszünk abban, hogy csak az az intézmény lehet sikeres, amely tisztában van múltjával, értékeinek gyökereivel. Hiszen csak múltunk és értékeink ismeretében vagyunk képesek a jelen és a jövő kihívásaira jól reagálni. Ez a gondolat vezetett arra, hogy felkérjem a kollégiumtörténeti tablók elkészítésére Farkas Gábor tanár urat és kollégáimat.”

Magyar Zoltán, igazgató

Bővebben: A Madách Imre Kollégium története képekben

9.d

Nevelőtanár: Biró Annamária

 


 

 
 
 

Kollégiumunk történetéről a Balassagyarmati Honismereti Hiradóban

Az étkezőterem falán néhány hete hat tabló látható: intézményünk történetét tartalmazzák képekben összefoglalva, egyelőre 1982-ig. Az utolsó tablón szerepel az 1952-től húsz évig hivatalban lévő igazgató, Dubovszky Károly arcképe. Ő volt a kollégium legmozgalmasabb két évtizedének kulcsfigurája, róla szól a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2013-as évről szóló kiadásának egyik visszaemlékezése. A „Visszapillantó” című cikket az ő két lánya, Dubovszky Katalin és Peltzer-Dubovszky Lívia írta az 50-es, 60-as évek volt kollégistáit megszólaltatva.
Az erőszakos társadalmi változások forgatagában a szegénység és a fiatalos leleményesség a kollégistákra és a vezetőkre egyaránt jellemző volt, ezt kívánta a kor. Napirend, ágyak elhelyezése, illemtan a „világ végéről” jött, tájékozatlan gyerekeknek, rádió-építés és nyugati, tiltott adók hallgatása éppúgy szóba kerül a cikkben, mint Dubovszky Károly étkezés-jobbító törekvése: pl. a mezőgazdasági szövetkezetben kollégistákkal végeztetett munka eredménye, a sok kosár gyümölcs az asztalra. De még malacokat is tartott a kollégium, hogy az ebéd és vacsora maradéka disznóhússá átalakulva évente kétszer is saját kollégiumi disznótorként szerezzen örömet a kolisoknak.
A cikk Dubovszky Károly áldozatos pedagógiai és szervező munkáján keresztül intézményünk alakulásának egy jellemző korszakát is bemutatja.

Farkas Gábor

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium vasárnaptól (2014. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2014. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Tehetség.hu

Intézményünk tehetség.hu oldala.

 

Archívum

Csoporttablók archívuma

Tanév Csoportok
2012/2013. 9.d 10.d 11.d 12.d 13.d Petőfi Zrínyi
2013/2014. 9./AJTP  9.d  11.d  12.d  13.d  Petőfi   
2014/2015. 9./AJTP  9.c  10.d  12.d 13.d Petőfi   
2015/2016. 9./AJTP 9.c 10.c 11.d 13.d Petőfi  
2016/2017. 9./AJTP 9.d 10.c 11.c 12.d Petőfi  
2017/2018. 9./AJTP 9.d 10.d 11.c 12.c Petőfi  
2018/2019. 9./AJTP 9.c 10.d 11.d 12.c Petőfi  
2019/2020. 9./AJTP 9.d 10.c 11.d 12.d Petőfi  

Étkezési térítési díj befizetése

Felhívjuk a diákok és a Kedves Szülők figyelmét, hogy étkezési térítési díjakat csak a megjelölt időpontban van lehetőségük befizetni. Az étkezési díjat már nem a kollégiumtitkár szedi be, hanem a városi Gamesz munkatársa. Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy csekken illetve banki átutalással se kezdeményezzék az étkezési díj kifizetését! Megértésüket köszönjük!

A befizetési napok:

Hétfő: 14:00 - 16:00

Csütörtök: 14:00 - 15:00

 

SZMK

Szülői Munka Közösség névsora:

Csoport Név
9. /AJTP Kardosné Krausz Daniella
Ráczné Balázs Erika
9.d  Sárközi Gáborné
 Dudás Edina
10.d Bárány Ignác
Pálok Tamásné
11.c  Erdélyi Magdolna
Hodásziné Kiss Marianna
12.d Bozóki-Lénárt Andrea
Vizdák Hortenzia
Petőfi csoport Pásztor Anita
 
 

Madách Imre

Kollégiumunk névadója: Madách Imre

 

Kollégiumunk 1959-ben vette föl Madách nevét. Nem véletlen, hogy egy irodalmi kiválóság lett a névadó, hiszen városunkhoz sok ilyen ember kötődik. Olyan nagy szellemek működtek vagy éltek itt életük egy szakaszában, mint Madách, Mikszáth, Komjáthy, Szabó Lőrinc, Jobbágy Károly, hogy csak a legnagyobbakat említsük.

Az 1823-as év egyszerre két géniuszt is adott irodalmunknak.  Köztudott, hogy Madách Imre is, Petőfi Sándor is 1823-ban, sőt az évnek ugyanabban a hónapjában, januárban született. Madách Imrét tehát első ízben a csillagkonstelláció állította Petőfi mellé,  másodszor Arany János, a korszak – Madách és Petőfi mellett – harmadik lángelméje, aki 1861-ben,  Az ember tragédiája tüzetes áttanulmányozása után azt írta Tompa Mihálynak, hogy Madách az „Első tehetség Petőfi óta, ki önálló irányt mutat“. 

De hogy mi is kötötte irodalmunk e géniuszát szülőföldünkhöz, Nógrád megyéhez? A  Madách család a XIII. századig tudta visszavezetni őseit, rokonságban álltak a költő Rimay Jánossal és a törökverő szigetvári hőssel, Zrínyi Miklóssal. Nemzetségi szobát tartott fenn a család a balassagyarmati vármegyeházán. Az emeleti 31-es szoba 700 forintért került a  Madáchok birtokába.1430 óta a családé a közeli Sztregova falu. Innen ered az úgynevezett sztregovai-ág, a költő felmenői, kiknek több tagja Nógrád vármegye szolgálatában állt, de volt köztük törökverő hős, kuruc főtiszt és költő (Madách Gáspár) is.

Madách Imre 1841 októberében és novemberében tette le ügyvédi vizsgáját a Pesti Egyetemen. A kötelező egyéves joggyakorlatot Balassagyarmaton Sréter János alispánnál, majd annak halála után Fráter Pál oldalán töltötte le. 1842. január 16-ától tiszteletbeli aljegyzőként dolgozott a városban, 1843. január 9-én iktatták be a Nógrád megyei ügyvédek sorába, majd 1844. január 8-án táblabíró  lett. 1846. július 15-én főbiztosnak választották közfelkiáltással. 1847 elején Szontagh Pállal együtt tagja lett a gróf Teleki László által vezetett Ellenzéki Körnek. A szabadságharc leverését követően a költő Csesztvén bújtatta Gracza Antal és Záhony István felvidéki felkelőket. 1852-ben a halálra ítélt Rákóczy Jánost, Kossuth titkárát alkalmazta Parócán, mint erdőkerülőt.

Szabadságharcos rejtegetése címén Madách Imrét 1852 augusztusában emiatt elfogták. A rabság hónapjait és válását követően 1859-60-ban megszületett a nagy mű: Az ember tragédiája. Csörföly Imre ügyvéd lakott abban a Bercsényi utcai, gyarmati házban, ahol Madách is többször megfordult, s Palágyi Menyhértnek, a költő hivatott életrajzírójának  visszaemlékezése szerint 1858 körül, a ma már táblával megjelölt épületben vetette fel  először Madách, vajon drámai műbe foglalható-e az emberiség történelme.  1861. júliusában magával vitte a fővárosba nagy művét is, hogy kikérje róla Arany János véleményét. A Tragédia kivetített belső lelki drámájában Madách, személyes élettapasztalatának és könyvtárnyi tudásának birtokában az emberi lét értelmét járta körül az emberi történelem egészében,  a szabadsághoz és a  nemzeti függetlenséghez elszántan ragaszkodva.

De milyen kérdéseket vet fel ma az „örökifjú” Tragédia? Ismét a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavát tűzhetjük a zászlónkra,  melyet olyan csalárdul átvarrtak, főleg itt Közép-Európában, a gyűlölet, megalázás, és kiszolgáltatottság jelszavára a nemzeti nacionalizmusok jegyében. Nyelvtörvényeket alkotnak a többségi nemzet védelmében, embereket aláznak meg nemzeti hovatartozásuk miatt. A modernkori falanszterben, az egységesült Európában a csoportérdekek, a piac, a termelési mutatók hálójában vergődnek a  társadalmak,  gazdasági válság,  pénzügyi  kiszolgáltatottság, lepusztuló környezet és életnívó:  az új eszmék eredményei. A család, mint a társadalom alapsejtje, felbomlóban van. Ami összeköti őket, az a mobiltelefon, az internet és a skype, falanszteri álltalány díjszabás alapján. Pedig még felhallatszik a távolból Ádám egyre halkuló szava: ,,Mi ország ez, mi nép, melyhez jövénk? Egyet bánok csak: a haza fogalmát. Megállott volna az tán, úgy hiszem, ez új rend közt is”. Elmondhatjuk: az ember legnagyobb tragédiája ma maga az ember, aki ”a nyolcadik napon, végignéz azon, amit Isten teremtett, és elpusztítá azt.”  Madách Imre százötven éves gondolatai ma időszerűbbek, mint bármikor.

Viseljük hát büszkén a nagy mű írójának nevét, aki ezer szállal kötődött városunkhoz és környékéhez, ahonnan kollégistáink is jöttek.

Kollégiumtörténet

   Kollégiumunk   története

 

A  gyökerek az első világháborúig nyúlnak vissza:  a vasútállomás felé haladó széles úton, a Kossuth Lajos utca és a mai Ady Endre utca sarkán emelkedik egy kezdetben csendőrlaktanyának használt hosszú épület,  melyben 1924-től hadiárvákat helyeztek el.  Ezzel kezdődött a hajdan szebb napokat látott  épületkomplexum  fiatalokhoz kapcsolódó története.  Az olaszországi eredetű Szalézi rend Trikál Józserf katolikus főpap meghívására Balassagyarmaton is megjelent 1934-ben.  A nehéz helyzetű fiatalok tanulmányi, beilleszkedési, hitéleti segítését főhivatásuknak tekintő egyházi szakemberek átvették a Szent Imréről elnevezett árvaház vezetését, ahol hamarosan középiskolai internátust nyitottak.  Ugyanitt 1935-től templomot, 1937-től pedig rendházat működtettek.A második háború évei után agresszív társadalomátalakító, egyházellenes idő jött, Rákosi Mátyás államhatalma a szaléziakat is elüldözte innen.  Állami kézbe került a fiúkollégium, új feladatokkal, új, gyakran változó vezetőkkel.  Stabilabbá akkor vált a helyzet, amikor a Szolnokról idekerült  Dubovszky Károly lett az  igazgató majd két évtizedre.  Rengeteg dolga volt: az elmaradott falvakból beáramlott  középiskolás gyerekeknek a fogkefehasználattól a vízöblítéses vécéig minden újnak számított.  Disznótartással, saját kerttel próbált segíteni magán a kollégium, a fürdőhelyiségben hetente egyszer felfűtötték a kazánt,  ekkor fürödhettek a fiúk, hiszen melegvíz csak ilyenkor volt.  A szaléziaktól örökölt , ma is látható harang kondulására ébredtek, a szilenciumra és a takarodóra is ez adott jelet.                        

Dubovszky Károly volt a kollégium történetében a leghosszabb ideig hivatalban lévő igazgató, 1971-ben ment nyugdíjba. Az ezt megelőző két évtized – mint a fentiekből már látszik - az intézmény legmozgalmasabb időszaka is egyben.  A kavargó társadalmi változások a tanítóképzősöket is behozták a kollégium egy szomszédos épületébe: a szintén középiskolás korú képzősök 1951-től 1957-ig laktak itt, hogy gyors /de igényes/ oktatáson átesve új tanítók sokasága állhasson a „felemelni”, fejleszteni kívánt falu iskolai katedrájára.  

Karcsi bácsira visszatérve: a felvidéki Kistúrról származott, így szlovákiai kapcsolatait felhasználta a kollégista gyerekek kirándultatására, kastélyok, műemlékek megismertetésére Nógrád- és Hont megye-szerte. Méltán volt népszerű, hiszen megvédte az 1956-os felvonuláson résztvevő diákjait, mint ahogy síkra szállt - a  gombásodó faszerkezetű, életveszélyessé váló régi épület helyett –  új, emeletes szálló építéséért .  Nem sajnálta a fáradságot, Ortutay művelődési miniszterig  elment kikényszeríteni a beruházást.  A kollégium 1959 óta viseli Madách Imre nevét, jelezve és vállalva a nógrádi kulturális missziót.                                                                         

A város középiskolás lányai a mai önkormányzati épülettel szemben, egy volt zárdában kaptak kollégiumi elhelyezést.  A Dubovszky által kiharcolt új épület már alkalmas lett volna arra, hogy a fiú- és lánykollégiumot az ésszerűség jegyében egyesítve a fiúk és a lányok egy helyen lakjanak.  Közbejött azonban egy olyan nagy kavarodást okozó esemény, amilyenre a város történetében még nem volt példa. A Pintye-ügyről van szó. 1972 januárjában ide, a központ helyen lévő kollégiumba tört be három fegyveres tizenéves, tetemes összegű pénzt és szabad nyugatra-távozást követelve.  A kollégista lányokat azok hálótermében ejtették túszul napokra, míg a túszejtők fáradását  kihasználva  az egyiket kívülről lelőtték, a többit elfogták. A megrettent városvezetés a lányokat gyorsan kicserélte a fiúkkal: ők ide, a lányok pedig az addigi fiúinternátusba költöztek:  feltehetően a szemben lévő laktanya és a közeli rendőrség védelmében bizakodtak a rendért aggódó illetékesek.  

Balassagyarmat egyre több diákot fogadott be, a kollégiumi helyek bővítésére is idővel szükség lett  – a fiúkat a fentebb tárgyalt Rákóczi úti szállásról a Hétvezér utcai Mikszáth Kálmánról elnevezett középiskolai intézmény egyik új épületébe költöztették, később itt már lányoknak is akadt hely.

Már a nyolcvanas évek elején járunk, amikor végre mód nyílik a széttagolt, ide-oda költöztetett intézmény végleges helyfoglalására:  1982-ben,  az Ipolyhoz közel,  a Régimalom utcában megépítették azt a négyemeletes, kiváló adottságokkal  bíró épületet, amelyben a Madách Kollégium ma is található. Az építmény panelből van, de ami egy lakótelepi lakóháznál  hátrány, az itt talán előnynek is felfogható: az egy kézben lévő intézmény üzemeltetése, karbantartása  viszonylag áttekinthető, kevés embert igényel, helyiségei 30 év elteltével is célszerűen szolgálják az újabb és újabb diákgenerációk igényeit.  Nagyobb felújításra négy éve került sor:  új ablakokat, ajtókat kaptunk, a burkolatot több helyen felújították.  Az aulában egy Madáchot ábrázoló freskó köszönti a belépőket.  Az elmúlt évtized fontos, kollégiumi életünket is meghatározó eseménye, hogy a Balassi Bálint Gimnáziummal együtt bekapcsolódtunk az Arany János Tehetséggondozó Programba, diákjaink nagyobbik fele – még gyarmatiak is – részesei ennek. Lakóink lettek a rendszerváltás után, 97-ben  újból létrehozott, majd anyagi okból nemrég megszűnt Szalézi Kollégium kollégistái is, még sokrétűbbé téve ezzel a nevelési feladatokat.

Végezetül köszönet illeti azokat, akik a kollégium nem épp egyszerű történetének rögzítéséhez információkat adtak, névszerint:  Dubovszky Katalin, Dubovszky Lívia, Jászberényi Emil, Jászberényi Emilné, Kalocsay Frigyes,  Kertész Gábor, Kontra Judit, Kovács Ferenc  és Szabó Andrea. 

Zrínyi

Nevelőtanár: Hering Arnold

Petőfi

Nevelőtanár: Hering Arnold

 

 
 
 
 

12.d

Nevelőtanár: Benkó Róbert

 

 

 

 
 
 
 

9./AJTP

Nevelőtanár: Hugyecz János

 

 
 
 
 
 

10.d

Nevelőtanár: Nagy Lászlóné

 

 

 
 
 

Pedagógusaink

Pedagógusaink
Neve Beosztása Elérhetősége
Magyar Zoltán Igazgató

35 / 500 - 509

35 / 500 - 788

Balla Péter Pedagógiai felügyelő
Benkó Róbert Nevelőtanár
Biró Annamária Nevelőtanár
Borenszkiné Imre Éva Mentálhigiénés szakember
Garai Krisztina Pedagógiai felügyelő
Hegedűsné Barna Rita  Igazgatóhelyettes, AJTP Programgazda
Hering Arnold Nevelőtanár
Hugyecz János Nevelőtanár
Jele Dávid Nevelőtanár
Nagy Lászlóné Nevelőtanár
Praszna Lajos Pedagógiai felügyelő

Csoportok

Tanulói létszám alakulása, megoszlása

A város középiskoláiból veszünk fel tanulókat a 2011/2012. tanév adatai alapján a kollégista tanulók megoszlása iskolák szerint a következőképpen alakult:

Balassi Bálint Gimnázium: 145 fő
Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola: 11 fő
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola: 13 fő
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola: 1 fő

Összesen: 170 fő

Intézményünk közel 80 település gyerekeit fogadja, jellemzően a megye területéről, de Pest- és Heves-megyéből is vannak növendékeink. Jellegzetes arculatot ad a kollégiumnak az a tény, hogy szlovákiai magyar tanulók is megtalálhatók a tanulóközösségekben.

A fenti adatokból kitűnik, hogy meghatározó lett a kollégium életében az 5 osztályt kitevő 145 fős Arany János Tehetséggondozó Program diákjainak jelenléte ez 85 %-os arány az összlétszám tekintetében.

Ugyancsak változást jelent, hogy a kollégisták életkori összetételében megjelenik a 18-22 éves korosztály is. A kollégiumnak tehát biztosítania kell a 14 éves „gyerek” és a 22 éves felnőtt számára a megfelelő életfeltételeket, egyenlő jogokat, kötelezettségeket, mindazt, amit a köznevelési törvény előír.

A város középiskoláiból veszünk fel tanulókat a 2012/2013. tanév adatai alapján a kollégista tanulók megoszlása iskolák szerint a következőképpen alakul:

Balassi Bálint Gimnázium:147 fő
Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola: 17 fő
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola: 15 fő
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola: 3 fő
Szent Imre Gimnázium: 18 fő

Összesen: 200 fő

Kollégiumi térítési díjszabás

 

A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A kollégiumi étkezési térítési díj az étkezési nyersanyag norma-költsége. A jogszabályban meghatározott esetekben:

- gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat,

- három iskolás gyermek iskolalátogatási igazolással igazolva és,

- tartós betegség esetén orvosi igazolással

a kollégiumi étkezési térítés díj összege 50 %-kal mérséklődik.

A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a kollégiumi titkárnál történik az igazgató által meghatározott időpontban.

Díjhátralék esetén a szülő postai úton felszólítást kap a befizetésre és nyilvántartásba kerül a tartozás. Az eredménytelen felszólítások esetén negyedévenként tájékoztatást kap a fenntartó a díj összegéről, akinél kezdeményezhető a díjhátrálék behajtása jelzálog bejegyzéssel.

A tanulók részére a kollégium a befizetett étkezési térítési díj ellenében napi háromszori étkezést biztosít.

Az étkezés lemondható a kollégiumi titkárnál és a csoportvezető nevelőtanárnál:

- betegség esetén és,

- előre bejelentett távollét esetén, a bejelentést követő második naptól.

Tárgyi feltételrendszer

A kollégium tárgyi feltételrendszere

 

A Madách Imre Kollégium jelenleg az 1983-ban átadott, 200 főre tervezett épületben működik.

Az épület jellemzői

Ötszintes, lapos tetős épület, melynek minden szintje a tanulók elhelyezésére szolgál, ezeken közös mosdó, zuhanyzó, WC, hűtőszekrényeknek kialakított helyiség található

Harmincfős tanulóhelységek (6 db) egyedi bútorzattal felszereltek, 2008-ban világítás korszerűsítése is megtörtént.

Közel 4000 kötetes könyvtár és olvasóterem.

A könyvtárban található pianínó további lehetőséget nyújt a művelődő fiataljainknak.

37 darab hanghordozó, cd és videokazetta.

Korszerű, 25 és 12 gépes internetes számítástechnikai termek telepített nyelvi programmal (Mentors), a szükséges szakirodalommal

A számítástechnikai termek a diákok érdeklődési területének kielégítésén kívül hatékonyan segítik a nyelvtanulás mellett az ECDL vizsga követelményeinek teljesítését is (szakképzett felügyelet, szükséges irodalom, audiovizuális eszközök, fénymásoló stb.)

60 fő befogadására alkalmas klubhelyiségünkben biztosítottak a feltételek a kulturált szabadidő eltöltéshez (házimozi rendszer, hifi berendezés, projektoros, nagy képernyős televízió).

Az elmúlt években alakítottuk ki a játéktermet is, amelyben próbáltunk alkalmazkodni a diákság igényeihez, kedvelt időtöltéseihez (biliárdasztal, rexasztal, asztali foci, ping-pong asztal).

Sportolási lehetőséget kínál a felújított salakos kézilabda pálya, kettő salakos teniszpálya, egy bitumenes kosárlabda pálya felújított palánkokkal, gyűrűkkel, valamint egy streetball pálya található.

Szépen parkosított, padokkal, asztalokkal felszerelt udvar biztosít pihenésre, kikapcsolódásra kulturált környezetet.

Téli időszakban modern eszközökkel ellátott kondicionáló terem áll a fiúk rendelkezésére. A lányok részére edző szoba került kialakításra (futópad, elliptikus sétálók, evező padok, szoba kerékpárok).

Intézményünk 70 garnitúra komplett sífelszereléssel rendelkezik, amelynek segítségével diákjainknak lehetősége van e nagyszerű sport művelésére.

15 db kerékpárt is vásároltunk az elmúlt évben, a túrázók nagy örömére. További 20 db-ot szeretnék vásárolni, hogy egy teljes csoportnak tudjunk túrát szervezni.

Az épület földszintjén 110 fő egyszeri befogadására berendezett ebédlő működik. Az étkezők nyilvántartása számítógépes program segítségével, plasztik kártya igénybevételével működik.

2007 évben kiépítésre került az épület biztonsági rendszere (személyi kódos).

2011-ben elektromos ki- és beléptető rendszert alakítottunk ki.

Telefonhálózatunk használata is korszerűsítésre került. A hivatalos és magánjellegű beszélgetések számítógépes program alapján egyértelműen szétválaszthatók.

Nevelőtanárainknak laptoppal felszerelt külön szoba áll rendelkezésére, biztosítva a zavartalan munka feltételeit, ezzel is tudtuk a belső kommunikáció hatékonyságát növelni.

Egyéb helyiségek: vendégszobák, irodák, javító műhely, raktárak, stb.

Pet- palack tömörítőket szereltünk fel szintenként a szelektív hulladékgyűjtés elősegítésére.

Az épület adottságait tekintve megfelel a kollégiumi céloknak, hiszen eredetileg is annak tervezték. A nyílászárókat sikerült 2010-ben pályázatból kicserélni. A hőszigetelést teljessé tenné egy külső szigetelés, ami jelentős fűtés-költség megtakarítást jelentene.

A hagyományoknak megfelelően helyt adunk a város és a megye intézményeinek a különböző sportrendezvényeihez, valamint egyéb a helyi közösségi életet is fellendítő-fesztiválok és táborok lebonyolításához.

Dokumentumok

Madách Imre Kollégium dokumetumai

Felvételi eljárás

 A kollégiumi felvételi eljárás rendje és a tanulók elhelyezése

A tanuló kérheti felvételét a kollégiumba, amelyről az igazgató dönt, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a rászorultság elvét (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás) a tanuló lakóhelyének távolságát és a közlekedést. A szülő a felvételről írásban értesítést kap. A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban (továbbiakban AJTP) részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a kollégium kötelező, amíg a programban tanulói jogviszonyuk fennáll.

Fel kell venni a kollégiumba minden nappali oktatásban részt vevő tanulót, ha a gyámhatóság kezdeményezi, illetve ha gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. Nekik a kollégiumi tagság a tanulói jogviszony fennállásáig szól.

A tanulók csoportba történő beosztásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. A közösség élén a csoportvezető nevelőtanár áll.

A kollégiumi tagság megszűnése

Megszűnik a kollégiumi tagság:

A tanév utolsó napján, illetve az AJTP -s tanulók esetén a tanulói jogviszony megszűnésekor.

A fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedése napján.

Akinek a tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntette, a hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

Azok esetében, akik erről önként lemondtak, a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanuló csak a szülő, gondviselő írásos nyilatkozata alapján törölhető a nyilvántartásból.

Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.

Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, annak teljesítésével és fizetési kötelezettséggel járó kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.

A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnéséről a kollégium vezetője írásban értesíti a tanulót – kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét – és az iskola igazgatóját.

 

Arany János Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program

 

A program célja

A kistelepüléseken élő, jó képességű, tehetséges tanulók felkészítése a felsőfokú tanulmányokra.

A program tartalma

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés előkészítő évfolyammal egészül ki, megnevezése: kilencedik, előkészítő évfolyam. A kollégiumi elhelyezés, ellátás és nevelés a teljes öt év alatt kötelező a tanulók számára.

A kilencedik, előkészítő évfolyamon kiemelt feladata:

-            a hozott szociokulturális hátrányok leküzdése,

-            az addig elsajátított előzetes tudás felmérése, megállapítása,

-            a hiányzó ismeretek pótlása,

-            az esetleges tanulási nehézségek azonosítása,

-            a helyes tanulási technikák megalapozása, fejlesztése,

-            a képességek feltérképezése,

-            a továbbtanuláshoz szükséges képességek, készségek megerősítése.

A program szervezeti keretei

-            Az EMMI által meghirdetett pályázati úton felvételt nyert tanulók külön osztályt alkotnak a gimnáziumban és önálló tanulócsoportba a kollégiumban.

-            A kilencedik, előkészítő évfolyamon a nevelő és oktató munka egyedi program engedélyezése alapján folyik.

-            A 9-12. évfolyamon a kerettantervek alapján történik a tanítás-tanulás folyamatának megszervezése, a kollégiumi elfoglaltságok a többi kollégista számára és előírt időtartamban, a sajátos munkaformák szerint.

-            A gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka szoros kapcsolatban áll a kollégiumi programmal, azzal egységes egészet alkot.

-            A gimnáziumban megbízott programgazda havonta osztálymegbeszélést tart az osztályfőnökkel, a munkacsoportban dolgozó tanárokkal és a kollégiumi nevelőkkel, ahol rendszeresen értékelik közös munkájukat és tervezik az előttük álló feladatok megvalósítási folyamatát.

-            A programgazda a kapcsolattartó a minisztérium, a fenntartó felé, és a programban részt vevő többi intézmény felé, ő koordinálja a következő tanév elindítását (tehetségek felkutatása, térségi iskolákkal való rendszeres kapcsolattartás).

Elérhetőség

 

Madách Imre Kollégium
2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.

Igazgató: Magyar Zoltán

Tel / Fax: +36 (35) 300 - 788; +36 (35) 500 - 509;

Weblap: www.madachkollegium.hu

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM azonosító: 040523

Irányító szerv neve és székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalai u. 10-14.

Fenntartó:

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Telefonszám: +36 1 795 1170

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Balassagyarmati Tankerületi Központ

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Térkép:

Szélességi fok: 48.076215 (48° 4´ 34.37” N)
Hosszúsági fok: 19.284321 (19° 17´ 3.56” O)

Pedagógiai innováció

 

Pedagógiai innováció

Fontosnak tartjuk a pedagógiai innovációt, úgy gondoljuk ez sikerünk kulcsa. Ez elsőként az Arany János Tehetséggondozó Programmal kezdődött, amikor is intézményünk kilépett az ún. gyermekmegőrző kollégiumok skatulyájából, aminek a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek segítésén túl nem elhanyagolható hozadéka volt a tanulói létszám növekedése. Sikeres pályázati tevékenységünk eredményeként bekapcsolódtunk a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatásba négy témával: környezeti nevelés, viselkedéskultúra, család és családfakészítés, pénzügyi és vállalkozási ismeretek. Ezekkel a témákkal aktuális és korszerű ismeretekkel bővítettük kollégiumi nevelésünk tárházát, majd pedig csatlakoztunk a tehetség hálózathoz. 

Ezeknek a  területeknek a fenntartásában és továbbfejlesztésében látjuk a kollégium pedagógiai fejlesztésének fő irányát a továbbiakban is. A tanárok továbbképzésében és módszertani fejlesztésében ezeket a területeket kell szem előtt tartanunk.

TÁMOP 3.1.4.

 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009-ben sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben, című pályázatban. A pályázatban kollégiumunk a Madách Imre Kollégium több más városi oktatási intézményekkel közösen vett részt.

A programban szereplő kollégák hozták az ötletet mindenki személyes kompetenciáját figyelembe véve választotta ki a témát és alakította ki tartalmát.

A kompetencia alapú program keretében megtartott foglalkozások:

1.      Viselkedéskultúra – AJTP 10. évfolyam

2.      Család, családkutatás, családfakészítés – AJTP 10. évfolyam

3.      Környezeti kompetencia terület – AJTP 9. évfolyam

4.      Életpálya-építési kompetencia terület – AJTP 11. évfolyam

Mind a négy kompetencia alapú oktatás módszerével lefolytatott tematikus egységek harminc órában kerültek megvalósításra, a kollégiumi sajátosságok függvényében tömbösített hétvégék keretében, amit az AJTP -ben résztvevő tanulók számára kötelező jellegűek voltak. Az erdei iskolai program megvalósítására az érettségi szünetben volt lehetőség.

A kompetencia alapú oktatás megvalósítása az AJTP kereteire épült, figyelembe véve „Az oktatási és kulturális miniszter 36/2009. (XII.23.) OKM rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) OM rendelet módosításáról szóló rendeletét, különös tekintettel annak 4. számú mellékletére, mely az AJTP program tevékenység és foglalkozásrendszerét határozza meg.

A kollégisták aktívan részt vesznek az új típusú kompetencia alapú foglalkozásokon. Mivel itt a hagyományos értékelés (osztályozás) nem követelmény, hatékonyan és reálisan működik az egymás értékelése és az aktív részvétel a tanári szöveges, magyarázó értékelések során. 

Az öt évre vállalt fenntartás követelményeit beépítettük a pedagógiai programunkba. A bevezető tanév pozitív tapasztalatai alapján a kompetencia alapú oktatást kiterjesztjük a 9-13. évfolyamokra is.

Pedagógusaink a pályázatnak köszönhetően 60-160 óra közötti módszertani tanfolyamokon frissítették tudásukat.

A pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy jelentős mértékben fejlesszük IKT eszközeinket, amelyeket szintén beépítettük kollégiumunk napi pedagógiai gyakorlatába.

 

Küldetésnyilatkozat

A kollégium küldetés nyilatkozata

 

Kollégistáinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben „építkezni”.

Olyan kollégistákat szeretnénk nevelni, akik szeretik és védik a természetet, gyakorlatiasak, kreatívak, megbízhatóak, kudarctűrők és elfogadják a másságot.

Kollégiumunk a személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével, ahol minden egyes kollégista a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából.

Az Arany János Tehetséggondozó Program sikeres megvalósításával a diákok felsőoktatási intézményekbe való eljutásáért fejlesztjük munkakultúránkat, módszertani felkészültségünket.

Hangsúlyozzuk, hogy „diákközpontú” kollégium vagyunk, és ennek a gyakorlatban kell igazolódnia. 

A fenntartót, a partneriskolákat és a szülőket legfontosabb „szövetségeseinknek” tekintjük, hisz a kollégisták nevelésében törekvéseink közösek.

Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjenek fejlődésre és kiválóságra.

Bemutatkozás

 

Tisztelt Vendégeink!

 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket kollégiumunk honlapján. Remélem, hogy mindenki megtalálja információink között azt, amit keres.

 

Kollégiumunk állami fenntartású köznevelési intézmény.

A kollégium 2017-ben ünnepelte fennállásának hetvenedik évfordulóját. A jelenlegi helyén a Régimalom úti épületben 1983 óta működik, mintegy 200 diák részére biztosít lakhatási körülményeket, valamint nyújt lehetőséget az iskolai feladatokra való felkészüléshez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, sportoláshoz és pihenéshez.

 

Kollégiumunk a Balassi Bálint Gimnáziummal együtt a 2000. évtől részt vesz az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, több mint 40 intézmény közös fejlesztő munkájának eredményeire építve. A Program fő célja, a gazdasági versenyképesség növelésén túl a térségi szociális és etnikai hátrányok leküzdése, a társadalmi egyenlőtlenségek elsimítására való törekvés, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás útján. A program keretében minden évben megyénként 20-35 nyolcadik osztályt végzett tanuló nyer felvételt. A képzés a Balassi Bálint Gimnáziummal közösen folyik, melyben feltételként szerepel a kollégiumi tagság. Az első évben az úgynevezett előkészítő évfolyam teszi lehetővé diákjaink számára az esetleges, tudásbeli, kulturális, szociális különbségek leküzdését, hatékony tanulási módszerek elsajátítását. Fő cél, hogy a diákok az eltelt öt év után megfelelő felkészültséggel érettségizzenek le.

 

Szervezési formák az AJTP kerettanterv alapján:

 

- speciális foglalkozások (tanulásmódszertan, életvitel, önismeret, színjátszó, személyiségfejlesztés)

- bennmaradós hétvégék,

- szakkörök, művészeti- és sportfoglalkozások, úszásoktatás,

- kollégiumi foglalkozások, hétvégi programok,

- színház- és múzeumlátogatások, lakóhely látogatások,

- nyári-téli állandó programok (gólyatábor, sí-tábor, sí-hétvége)

- nagyobb kirándulások (Felvidék, Erdély, egyéb külföldi célterületek)

- B kategóriájú gépjármű vezetői engedély megszerzése, ECDL tanfolyam, középfokú nyelvvizsga.

 

A tanulók rendszeresen részt vesznek az országos AJTP művészeti-, és sporttalálkozóin, szaktáborain, versenyein.

 

További információk találhatók az AJTP programmal kapcsolatosan a program hivatalos honlapján.

 

Kollégiumunk pedagógia testülete

Az intézmény pedagógiai és nevelési feladatait a kollégium nevelőtestülete látja el. A kollégium nevelőtanárai segítséget nyújtanak a tanuláshoz, emellett a kollégiumi oktatás, felzárkóztatás és korrepetálás lehetőségeit kínálják fel diákjaink számára. Különös figyelmet fordítanak a leszakadó tanulók felzárkóztatására, valamint a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására. Szakemberek segítségét vesszük igénybe az egészséges életmódra való nevelésben, az egyedi gondok megoldásában is.

 

A kollégiumi kialakítása

A diákok négy ágyas szobákban laknak. Valamennyi tanulónknak szobánkénti hűtőszekrény használati lehetőséget biztosítunk. Személyes tárgyaikat felújított, beépített szekrényekben helyezhetik el. Tisztálkodásra a szintenként megtalálható közös mosdó illetve zuhanyzó helyiségek állnak rendelkezésre.

 

Diákjaink étkezését a kollégium konyhája biztosítja, figyelembe véve az itt lakók életkori sajátosságait. A diákok részére színvonalas lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére.

 

Választhatják a színjátszó kört, kézműves kört, jelentős a diákújságírók tevékenysége is. A kollégium korszerű multimédiás számítógépekkel és internet eléréssel rendelkezik. Szaktantermekben biztosítani tudjuk, hogy diákjaink elsajátítsák a számítógép kezelői ismereteket.

 

Az internet hozzáférés lehetősége kiszélesíti diákjaink számára az ismeretszerzés lehetőségeit, megnyitja előttük a világot. Könyvtárunk, több mint háromezer kötettel rendelkezik. A társalgók beszélgetéshez, szórakozáshoz, olvasáshoz nyújtanak meghitt, és kellemes környezetet.

 

Az épületet körülölelő kertben kap helyet az aszfaltozott kosárlabda pálya, két teniszpálya, egy kispályás labdarúgó pálya. Nagy látogatottság jellemzi a nemrégiben korszerűen felszerelt kollégiumi testedző termet. 35 darab saját tulajdonú túrakerékpár áll rendelkezésére a kollégiumnak, amely biztosítja a diákok túrázási lehetőségét. Jól felszerelt játékterem, kellemes szórakozást nyújt a szabadidő eltöltésére.

 

Diákönkormányzat

A kollégiumi légkör megteremtésében, valamint a kollégisták jogainak érvényesülésében a diákönkormányzatnak jelentős szerep jut, melynek véleményét a kollégiumi életet szabályozó dokumentumok készítésénél is figyelembe veszi a nevelőtestület.

 

A kollégiumi rendezvényeink

Rendezvényünk közül kiemelkedő fontossággal bír a Madách-hét mely során névadónk előtt tisztelgünk különböző műsorokkal, játékos vetélkedőkkel, sportfoglalkozásokkal. A decemberi kollégiumi hét a karácsony témaköréhez kapcsolódik, mikulás ünnepséggel és karácsonyi vacsorával tesszük emlékezetesebbé diákjaink ünnepét. Februári rendezvényünk a farsang jegyében zajlik, májusban pedig a végzős diákokat búcsúztatjuk el.

Ha bármilyen további kérdése van, forduljon hozzám bizalommal telefonon, e-mail útján, vagy személyesen. Kollégáimmal együtt minden látogatót, érdeklődőt mindig szívesen fogadunk!

 

Kedves Diákok remélem, találkozunk és szeretettel várom jelentkezéseteket!

 

 

 Magyar Zoltán
igazgató

 

Joomla School Templates by Joomlashack