Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Intézményi alapadatok:
* az intézmény OM azonosítója: 040523
* az intézmény megnevezése: Madách Imre Kollégium
* székhelyének címe: 2660., Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
* az intézmény székhelyének megyéje: Nógrád megye
* az intézmény vezetője: Magyar Zoltán
* telefonszáma: 35/500-509
* e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* ellátott feladatok: kollégiumi nevelés-oktatás
* a fenntartó megnevezése: Balassagyarmati Tankerületi Központ


* a fenntartó címe: 2660., Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. emelet.
* a fenntartó típusa: tankerületi központ
* a fenntartó képviselője: Nagyné Barna Orsolya
* a fenntartó telefonszáma: 35/795-210
* a fenntartó e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* az intézmény működő feladatellátási helyeinek felsorolása alapadatokkal (megnevezés, cím), illetve ellátott feladatokkal:

Sorszám Név Cím Státusz
001 Madách Imre Kollégium 2660, Balassagyarmat, Régimalom u. 2.  aktív

 

Általános közzétételi lista elemek:
* A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Felvételi eljárás rendje
Felvételi kérelem

A kollégiumi felvételi eljárás rendje és a tanulók elhelyezése
A tanuló kérheti felvételét a kollégiumba, amelyről az igazgató dönt, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a rászorultság elvét (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás) a tanuló lakóhelyének távolságát és a közlekedést. A szülő a felvételről írásban értesítést kap. A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban (továbbiakban AJTP) részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a kollégium kötelező, amíg a programban tanulói jogviszonyuk fennáll.
Fel kell venni a kollégiumba minden nappali oktatásban részt vevő tanulót, ha a gyámhatóság kezdeményezi, illetve ha gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. Nekik a kollégiumi tagság a tanulói jogviszony fennállásáig szól.
A tanulók csoportba történő beosztásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. A közösség élén a csoportvezető nevelőtanár áll.
A kollégiumi tagság megszűnése
Megszűnik a kollégiumi tagság:
A tanév utolsó napján, illetve az AJTP -s tanulók esetén a tanulói jogviszony megszűnésekor.
A fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedése napján.
Akinek a tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntette, a hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
Azok esetében, akik erről önként lemondtak, a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanuló csak a szülő, gondviselő írásos nyilatkozata alapján törölhető a nyilvántartásból.
Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, annak teljesítésével és fizetési kötelezettséggel járó kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.
A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnéséről a kollégium vezetője írásban értesíti a tanulót – kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét – és az iskola igazgatóját.

* A beiratkozásra meghatározott idő

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a beiratkozás meghatározott időpontban történik.
Beiratkozás időpontja: 2018. június 22.
A Petőfi csoportba a beiratkozás időpontja nincs meghatározva, a tanév során folyamatos.

* A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve
 1.  9.  9/AJTP
 2.  9.  9.c
 3.  10.  10.d
 4.  11.  11.d
 5.  12.  12.c
 6.  vegyesen  Petőfi

 
* Pedagógusok végzettsége

Sorszám Beosztás Végzettség
1. Igazgató történelem szakos tanár
2. Igazgatóhelyettes, AJTP- Programgazda okleveles közgazdásztanár
3. Nevelőtanár okleveles kémiatanár
4. Nevelőtanár okleveles etikatantár
5. Nevelőtanár történelem-orosz nyelv, irodalomtanár
6. Nevelőtanár testnevelő tanár
6. Nevelőtanár agrármérnök, mérnöktanár
6. Nevelőtanár szociálpedagógus
6. Nevelőtanár földrajz szakos tanár és etnográfus

* Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A kollégiumi étkezési térítési díj az étkezési nyersanyag norma költsége. A jogszabályban meghatározott esetekben:
* gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat esetén,
* három iskolás gyermek iskolalátogatási igazolással,
* és tartós betegség esetén orvosi igazolással,
     a kollégiumi étkezési térítési díj összege 50 %-kal csökken.
A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban GAMESZ) által kijelölt pénztárban történik - az igazgatóval egyeztetett - meghatározott időpontban.

* A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
* Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai)
* A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Házirend: III./2. A kollégium nyitva tartásának rendje:
Az intézmény szorgalmi időszakban vasárnap 16.00 - péntek 16.00 óráig folyamatos nyitva tartással működik.
Az AJTP programban részt vevő diákoknak havonta egy kollégiumi hétvége kötelező.

Az Arany János Tehetséggondozó Program hétvégére tervezett programjain: szombaton és vasárnap egész nap.

* Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Éves munkaterv alapján.

* A pedagógiai - szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Értékelőlap a kollégium szakmai ellenőrzéséről - 2015.

Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek:
* A szabadidős foglalkozások köre

A kollégiumi foglalkozások (sport, művészet, művelődés) a szeptemberi igényfelvétel szerint a mindenkori költségvetés alapján szerveződik.

* Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
* A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve  Létszám
1. 9. 9/AJTP  26
2. 9. 9.c  30
3. 10. 10.d  25
4. 11. 11.d  21
5. 12. 12.c  20
6. vegyesen Petőfi  23

 

Dokumentumok:

* Pedagógiai program
* Házirend
* Szervezeti és működési szabályzat
* Helyi értékelési szabályzat
* Intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye

Vezetési program
Véleményezésre jogosultak véleménye
Szavazás eredménye

* Fenntartói, törvényességi és hatósági ellenőrzések nyilvános megállapításai

Joomla School Templates by Joomlashack